Με πλήθος γραφειοκρατικών υποχρεώσεων επιβαρύνονται οι επιχειρήσεις που εισάγουν, παράγουν, διακινούν και πωλούν χονδρικώς στη χώρα μας προϊόντα καφέ, καθώς τα προϊόντα αυτά υπόκεινται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης.

Σύμφωνα με τις διατάξεις προβλέπεται άμεσα η επιβολή φόρου κατανάλωσης στα εισαγόμενα από τρίτες χώρες, τα εγχωρία παραγόμενα και τα προερχόμενα από άλλα κράτη-μέλη της Ε.Ε.

Η εταιρία μας διαθέτει φορολογική αποθήκη στον Ασπρόπυργο, η οποία μας δίνει τη δυνατότητα να αποθηκεύουμε εμπορεύματα καφέ από Τρίτες Χώρες και  Χώρες τις Ε.Ε. από περιοχές όπως  (Ευρώπη, Ασία, Ιταλία, Νότιο Αφρική , Βόρια και Νότια Αμερική).

Οι λύσεις μας:

 • Πληρωμή φόρων μέσω της φορολογικής αποθήκης
 • Συλλογή των εμπορευμάτων με δικά μας ελεγχόμενα φορτηγά
 • Συσκευασία και περίβλημα ανάλογα με τις ανάγκες σας
 • Σήμανση, σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς
 • Ασφάλεια εμπορευμάτων
 • Αποθήκευση σε φορολογική αποθήκη καφέ
 • Γνώση και λύσει τελωνειακών θεμάτων ειδικού φόρου κατανάλωσης καφέ
 • Λύσεις διανομών δικτύων TRANSOVER
 • Συστήματα ασφάλισης προσαρμοσμένα στον καφέ

Πλεονεκτήματα Φορολογικής Αποθήκης:

 • Σε περίπτωση θέσης σε ανάλωση μέρους των δηλωθέντων προϊόντων, πριν από την έκδοση της άδειας φορολογικής αποθήκης και εντός της τεθείσας προθεσμίας, υποβάλλεται Δήλωση Ε.Φ.Κ. για την καταβολή των αναλογουσών φορολογικών επιβαρύνσεων μέχρι τις 25 του επομένου μήνα από τον μήνα ανάλωσης των προϊόντων αυτών, υπό την προϋπόθεση ότι έχει υποβληθεί η σχετική δήλωση στην αρμόδια τελωνειακή αρχή.
 • Ομοίως, σε περίπτωση θέσης σε ανάλωση πριν από την έκδοση των αδειών, υποβάλλεται Δήλωση Ε.Φ.Κ. για την καταβολή των αναλογουσών φορολογικών επιβαρύνσεων, μέχρι τις 25 του επομένου μήνα από τον μήνα ανάλωσης των προϊόντων αυτών.